Forgot Password

Quản lý Tài sản

Theo dõi tài sản cố định

  • Phân hệ Quản lý Tài sản cho phép theo dõi các tài sản cố định
  • Tự động tạo các mục khấu hao hàng tháng, nhận bảng khấu hao, bán hoặc xử lý tài sản và thực hiện báo cáo về tài sản của công ty.
  • Theo dõi tài sản, bảng khấu hao và tạo các khoản khấu hao tự động.
  • Quản lý tất cả các sự kiện trên tài sản chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Quản lý Danh mục tài sản

  • Danh mục tài sản được sử dụng để định cấu hình tất cả thông tin về một tài sản: tài khoản và tài sản khấu hao, phương pháp khấu hao, v.v …
  • Tất cả dữ liệu về tài sản của doanh nghiệp đều được lưu trữ và quản lý chặt chẽ trên một hệ thống duy nhất, giúp chủ doanh nghiệp và nhân viên giữa các phòng ban chia sẻ tài liệu dễ dàng, tránh thất thoát. Quản lý tài sản tốt sẽ dẫn đến quản lý hàng tồn kho hiệu quả và chính xác hơn.

Tạo thông tin tài sản thủ công hoặc tự động từ hóa đơn của nhà cung cấp

  • Phân hệ Quản lý tài sản hỗ trợ việc nhập thông tin, đáp ứng theo quy trình nghiệp vụ quản lý tài sản. Người dùng sẽ dễ dàng trong việc quản lý số lượng tài sản, cập nhật số lượng tăng giảm tài sản thông qua các danh mục sản phẩm được tạo sẵn từ trước, trang bị chức năng kiểm soát tự động, phòng tránh việc sai sót khi nhập dữ liệu.
  • Tài sản có thể được tạo tự động từ hóa đơn nhà cung cấp. Khi người dùng xác nhận hóa đơn, một tài sản sẽ được tạo tự động, sử dụng thông tin của hóa đơn nhà cung cấp.

Khấu hao tài sản

Tự động tạo các mục nhật ký khấu hao cho mỗi tài sản được xác nhận. Người dùng có thể kiểm soát trong bảng khấu hao, nhưng cũng có thể đăng các nhật ký khấu hao trước ngày dự kiến

Thuận lợi trong việc ghi lại lịch sử giao, nhận, xử lý tài sản

Hỗ trợ kiểm soát tài sản trong doanh nghiệp khi tài sản vật chất được di chuyển trong tổ chức hoặc chuyển giao giữa các phòng ban, giúp doanh nghiệp dễ dàng trong việc quản lý tốt về danh mục tài sản vật chất, hỗ trợ trong việc quản lý tài nguyên tốt hơn.