Forgot Password

Quản lý Nhắc việc

Tất cả hoạt động hiển thị trên một nơi duy nhất

  • Là mở rộng của phân hệ Lịch, Quản lý nhắc việc cho phép hiển thị tất cả hoạt động đã lên lịch, bao gồm lịch hẹn, lịch gửi email, công việc cần làm…
  • Lên lịch nhắc việc hiển thị dưới dạng checklist để người dùng có thể dễ dàng quản lý loại hoạt động khác nhau của họ

Sử dụng màu sắc để phân biệt loại nhắc việc, phân quyền truy cập linh hoạt

  • Cảnh báo cho người dùng các công việc sắp đến hạn, công việc đã quá hạn bằng màu sắc
  • Phân quyền truy cập linh hoạt:
    • Quản lý: Kiểm tra nhắc việc của tất cả mọi người
    • Giám sát viên: Chỉ kiểm tra các nhắc việc người dùng được chỉ định
    • Người dùng: Chỉ nhìn thấy các nhắc việc của chính mình