Sản phẩm ở đây bao gồm:

  • Trang thiết bị, vật tư lưu kho được sử dụng để sửa chữa, thay thế, tiêu hao
  • Các dịch vụ sửa chữa: rửa xe, tiền công, chi phí lắp đặt,...


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator