Để truy cập mục Báo cáo, người dùng thực hiện như sau:

ớc 1: Truy cập phân hệ “Tài sản”

ớc 2: Trên menu ngang trên cùng, chọn Báo cáo

ớc 3: Lựa chọn loại Báo cáo/Thống kê theo nhu cầu

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files