Giới thiệu:


Phân hệ quản lý tài sản là công cụ giúp các doanh nghiệp quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản đã được đầu tư mua sắm và theo dõi khấu hao của chúng:

- Theo dõi tài sản cố định

  • Phân hệ Quản lý Tài sản cho phép theo dõi các tài sản cố định
  • Tự động tạo các mục khấu hao hàng tháng, nhận bảng khấu hao, bán hoặc xử lý tài sản và thực hiện báo cáo về tài sản của công ty.
  • Theo dõi tài sản, bảng khấu hao và tạo các khoản khấu hao tự động.
  • Quản lý tất cả các sự kiện trên tài sản chỉ trong vài cú nhấp chuột.


- Quản lý Danh mục tài sản

  • Danh mục tài sản được sử dụng để định cấu hình tất cả thông tin về một tài sản: tài khoản và tài sản khấu hao, phương pháp khấu hao, v.v …
  • Tất cả dữ liệu về tài sản của doanh nghiệp đều được lưu trữ và quản lý chặt chẽ trên một hệ thống duy nhất, giúp chủ doanh nghiệp và nhân viên giữa các phòng ban chia sẻ tài liệu dễ dàng, tránh thất thoát. Quản lý tài sản tốt sẽ dẫn đến quản lý hàng tồn kho hiệu quả và chính xác hơn.


- Thuận lợi trong việc ghi lại lịch sử giao, nhận, xử lý tài sản: Hỗ trợ kiểm soát tài sản trong doanh nghiệp khi tài sản vật chất được di chuyển trong tổ chức hoặc chuyển giao giữa các phòng ban, giúp doanh nghiệp dễ dàng trong việc quản lý tốt về danh mục tài sản vật chất, hỗ trợ trong việc quản lý tài nguyên tốt hơn

Đối tượng sử dụng: Phòng Tổ chức hành chính

Truy cập phân hệ:  trên danh sách phân hệ
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad