Phần mềm văn phòng số hỗ trợ một bộ lọc điều kiện để tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu người dùng

Nhấn chọn  để mở bộ lọc: Sử dụng bộ lọc ở cột bên phải đ điều chỉnh.

Muốn kết hợp thêm bộ lọc, nhấn

Tương t như vậy, chọn các điều kiện trong bộ lọc để làm giàu cho bảng báo cáo của người dùng


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator