- Để tạo một báo cáo phân tích dạng đồ thị, chọn biểu tượng ở góc phải màn hình, chọn Graph

- Có thể lập các báo cáo dưới dạng các biểu đồ (cột, đường, tròn) bằng cách nhấn chọn các biểu tưng tương ứng

- Nhấn vào  để chọn các tiêu chí báo cáo. Phần mềm văn phòng số cung cấp rất nhiều các tiêu chí để lập biểu đồ. Biểu đồ trực quan sẽ thay đổi dựa theo tiêu chí ngưi dùng đang lựa chọnCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator