- Báo cáo dùng để thống kê lại Số lưng, giá trị, thời gian khấu hao và trạng thái của các tài sản doanh nghiệp đang quản lý

- Được thể hiện dưới dạng bảng Pivot hoặc đồ thị

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents